ALGEMENE VOORWAARDEN TAALCURSUSSEN/TAALTRAININGEN

Enkhuizen, 23 mei 2023

1| INSCRIJVING en BETALING

1.1 Inschrijven voor een individuele taalcursus of een groepscursus van Corso Italiano kan via het online contactformulier, e-mail of via een intakegesprek.

1.2 Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van de inschrijving. Als de cursus vol is, wordt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

1.3 Voor aanvang van de cursus ontvangt u een laatste e-mail waarin wordt bevestigd of de cursus al dan niet doorgaat. Als de cursus doorgaat, ontvangt u ook het studieprogramma met alle cursusinformatie.
Voor privélessen is er geen vast lesprogramma omdat de cursussen op maat worden gemaakt en dus voor elke cursist anders zijn.

1.4 Bij onvoldoende inschrijvingen, behoudt Corso Italiano zich het recht om de cursussen te annuleren.

1.5 U schrijft zich in voor één gehele cursus. Wilt u daarna doorgaan met de lessen, dan dient u zich opnieuw in te schrijven voor een volgende cursus.
Voor privélessen kan een afwijkende duur en prijs gelden, die vooraf schriftelijk met de cursist zijn overeengekomen.

1.6
Cursussen/enkel- of duolessen dienen vooraf of bij ontvangst van de factuur te worden betaald.

2| KOSTEN en BTW

2.1 De actuele prijzen van zowel individuele als groepslessen zijn te vinden op de website van Corso Italiano op deze pagina en worden ook vermeld in de bevestigingsmail van de inschrijving.

2.2 De prijzen zijn exclusief BTW. Is het taalonderwijs geen beroepsopleiding? Dan is het als algemeen vormend onderwijs vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor elke taal. Voorbeelden van vrijgesteld taalonderwijs zijn:

  • taalcursussen met een hobbymatig karakter.
  • taalcursussen voor het verkrijgen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer.
  • lessen basistaalvaardigheid met als doel dat cursisten beter kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om taalonderwijs voor on- of laaggeletterden, inburgeringscursussen en cursussen voor naturalisatie.

3| LESDUUR en WERKWIJZE

3.1 Elke les, individueel of klassikaal, duurt minimaal een uur (meestal langer) en kan zowel op locatie op het adres van Corso Italiano in Enkhuizen als online (bij voorkeur via Skype) plaatsvinden.

3.2 Voor lessen op locatie bij Corso Italiano in Enkhuizen, dienen cursisten zich op tijd op het adres en op het vooraf afgesproken tijdstip voor de cursus te melden.

3.3 Voor online lessen belt de cursist de docent via Skype (of via een andere app) op het vooraf afgesproken tijdstip om de les te beginnen.

4| BETALING, ANNULERING en AFWEZIGHEID BIJ PRIVÉLESSEN

4.1 Privé- en duolessen dienen vooraf te zijn betaald in een lespakket van minimaal 05 lessen. Na afloop hiervan kan de cursist een nieuw lespakket inplannen.

4.2 Wanneer de cursist verhinderd is en dit tijdig laat weten, bestaat de mogelijkheid om incidenteel de lestijd te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip, op voorbehoud van beschikbaarheid van de docent.

4.3 Wanneer de cursist minder dan 24 uur van tevoren de les annuleert wordt het lesgeld wél in rekening gebracht.

5| BETALING, ANNULERING en AFWEZIGHEID BIJ GROEPSCURSUSSEN

5.1 Groepscursussen dienen vooraf te zijn betaald in een lespakket van minimaal 12 lessen.

5.2 Wanneer de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus of de cursus voortijdig annuleert is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

5.3 Afwezigheid door de cursist geeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

6| OVERMACHT, ANNULERING, ONTBINDING en AFWEZIGHEID DOCENT

6.1 Indien Corso Italiano haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van overmacht niet heeft kunnen uitvoeren, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Corso Italiano alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6.2 Indien Corso Italiano door omstandigheden die niet voor haar risico komen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de overeenkomst te ontbinden. 

6.3 De docent kan, om persoonlijke redenen, de cursussen of losse lessen annuleren of verplaatsen, met terugbetaling van alle ontvangen betalingen.
Uiteraard worden de cursisten, in deze uitzonderlijke gevallen, tijdig geïnformeerd en worden, indien mogelijk, afspraken gemaakt om de cursussen of lessen op een ander tijdstip/periode voort te zetten.

7| STUDIERESULTAAT en GARANTIE

7.1 Corso Italiano werkt met toewijding en passie om ervoor te zorgen dat haar cursisten de best mogelijke opleiding krijgen om de Italiaanse taal te leren en/of te verbeteren. De resultaten zijn echter afhankelijk van de inzet, discipline en leermethode van de cursisten zelf.

7.2 Corso Italiano is niet verantwoordelijk voor de studieresultaten van de cursisten en biedt dan ook geen garantie voor het behalen van de studieresultaten. Corso Italiano is ook niet is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten.

8| AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Taalschool Corso Italiano is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen en/of verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer, ongeacht waar de opleiding plaatsvindt.

9| INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Modellen, technieken, instrumenten, readers en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Corso Italiano.

9.2 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Corso Italiano en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Corso Italiano, zijn licentiegevers dan wel aanbieders.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Corso Italiano alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar uitgevoerde werkzaamheden.

10| SLOTBEPALINGEN

10.1 Corso Italiano is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Voor nieuwe cursisten/opdrachtgevers geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden hier vermeld.

10.2 Corso Italiano is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. De cursist/opdrachtgever zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.

10.3 Corso Italiano zal alle informatie die door cursisten/opdrachtgever is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG), zoals in haar privacyverklaring vermeld.